Dodavatelé

Novinky

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, a to dle zákona 367/2000 Sb.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost MARYLAND – Cesta za zdravím, se sídlem Palackého 530, 273 71  Zlonice, identifikační číslo: 05872383, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, mailem nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz. Obchodní podmínky), není to však Vaší povinností.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

3. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:      Marie Hostounská

                   MARYLAND – Cesta za zdravím

                   Palackého 530

                   273 71 Zlonice

                   IČ: 05872383

                   DIČ: CZ6753071765

                   e-mail:  obchod@potraviny-zdravi.cz

                   tel: +420728007491

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží: ……………………………………………………...

………………………….………………………..………………………………………………………………………................………………..

Datum objednání zboží: ………………….......................

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ………….………….………….………………………………………...………….……….

Adresa kupujícího spotřebitele: ……………………………………..…………………………………………………..............………..

 

Číslo prodejního dokladu: …….……………………….……

Číslo objednávky: ..……………………………………..…….

 

POPIS ZÁVADY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem : ……….......................…………...

……………………………….  a budou navráceny zpět způsobem : …………………….............................................……..…

 (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu :   ....................................................................................

 

Podpis kupujícího spotřebitele : …………………….............………………

 

V ………………………………, dne ………………………………

 

Formulář je potřeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu:

obchod@potraviny-zdravi.cz. Případně lze formulář přiložit do vrácené zásilky.
Slevy

No special products at this time.

Nejprodávanější produkty